ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ວິທະຍາໄລເຕັກນິກ ບາບາສຊາ, ເມືອງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ.

ໃຫ້ ຄຳ ປຶກສາຟຣີ

(+856-21) 213142, 213030

ສູນຂ່າວສານ

ໃຫ້ ຄຳ ປຶກສາຟຣີ(+856-21) 213142, 213030
  1. ສະຖານທີ່ປະຈຸບັນ: ຫນ້າທຳອ > ສູນຂ່າວສານ > ກິດຈະກຳວິທະຍາໄລ

"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"

作者:admin2020-01-03 点击数:195

"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图1)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图2)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图3)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图4)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图5)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图6)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图7)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图8)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图9)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图10)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图11)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图12)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图13)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图14)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图15)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图16)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图17)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图18)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图19)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图20)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图21)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图22)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图23)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图24)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图25)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图26)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图27)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图28)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图29)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图30)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图31)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图32)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图33)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图34)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图35)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图36)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图37)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图38)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图39)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图40)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图41)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图42)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图43)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图44)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图45)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图46)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图47)


"ສາຍແອວແລະຖະ ໜົນ, ຄົນເຊື່ອມຕໍ່"(图48)